۲ [سالن مرغ گوشتی]

پرورش 12 سر در متر مربع

درباره administrator